Поделение Трансенерго и РП е основно звено в структурата на Столичен електротранспорт ЕАД. Основните дейности на поделението са:

  • Преработка и пренос на електрическа енергия за нуждите на трамвайния и тролейбусния транспорт в София;
  • Оперативно управление и координация на енергозахранването на столичния електротранспорт;
  • Поддръжка и експлоатация на инфраструктурата на електрическия транспорт в град София;
  • Проектиране, строителство и реконструкция на контактни и кабелни мрежи;
  • Производство и разработка на детайли за контактни и кабелни мрежи;
  • Поддръжка експлоатация и ремонт на токоизправителни станции;
  • Измервания по електробезопастност чрез своя орган за контрол от вида С;
  • Ремонт и текуща поддръжка на релсовия път в София.

В поделението е внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.