Органа за контрол от вида С

 “ЕЛТРАНСКОНТРОЛ”

Цялата организационна и управленска структура на органа за контрол от вида С "ЕЛТРАНСКОНТРОЛ" е изградена, функционира и е в състояние да изпълнява задълженията си към клиентите, изискващи изпълнението на дейности свързани с обхвата, за който органа е акредитиран.

ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ

Органа за контрол от вида С "Елтрансконтрол" е акредитиран да извършва контрол и да издава протоколи и сертификати от:

1. Контрол на електрическите уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V:

·         съпротивление на защитни заземителни уредби;

·         съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

·         съпротивление на изолация;

·         изолация с повишено постоянно напрежение на силови кабели до 20kV;

·         изолация с повишено променливо напрежение на електротехнически съоръжения и устройства: силови трансформатори, апарати, изолатори, токопроводи до 20kV;

·         преходно съпротивление в контактни системи;

·         ток на задействане и възвръщане, и време за задействане на релейна защита.

2. Контрол на електроизолационно (трансформаторно) масло: 

·        пробивно напрежение

3. Контрол на електрическите уредби и съоръжения до 1000V:

·         импеданс на контура "фаза - защитен проводник".

4. Контрол на електрозащитни средства в употреба /експлоатация/:

 

·         електрическа якост на изолация чрез изпитвателно напрежение, ток на утечка;

·         проверка на съвпадение на фазите;

·         праг на напрежение.

5. Повдигателни механизми и приспособления с товароподемност до 4,8 тона:

 

·         визуален контрол за отсъствие на видими пукнатини, остатъчна деформация или повреда на ръчна лебедка (тресчотки, тирфори) и патенти (жабки, захвати) при статично натоварване.

Органът за контрол от вида С "Елтрансконтрол" разполага със специализиран автомобил и мобилна апаратура, с които персонала удобно и лесно се придвижва до обектите за контрол и може да го провежда изцяло на територията на съответните обекти в естествени условия.

Сроковете за провеждане съответните видове контрол се определят съгласно договорите/задачите, при съобразяване с изискванията на нормативно-техническите документи, утвърдените процедури, наръчник по качество, правилник за вътрешния ред, инструкции за експлоатация и инструкции по техника на безопасност.

За осигуряване на високо качество на извършените дейности по контрола на ОК "Елтрансконтрол" се оказва надзор от специално обучени одитори, запознати с методите и процедурите за контрол, целите на контрола и оценка на резултатите от изследванията.

Органът за контрол е разработил своята система по качество по изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 за постигане на удовлетвореност и доверие на клиентите, признаване на резултатите от контрола от специализираните национални и международни институции.

Органа за контрол има и актуализира, в съответните срокове, застраховка гражданска отговорност.

Контакти:

·    Орган за контрол от вида С "Елтрансконтрол"

·    Адрес на офис: гр. София, ул. "Рила" №7

·    E-mail: eltranskontrol@transenergo-bg.com, eltranskontrol.se@abv.bg

·    Телефони: 02 831 31 47, 02 831 91 14